ข้อควรรู้

ปริมาณการใช้น้ำในการล้างสบู่

สำหรับการล้างสบู่ โดยใช้ตู้ขนาดเล็ก ใส่ผ้า 5-10 พับ (ผ้า 1 พับ = 20 กิโลกรัม)

สำหรับการล้างสบู่ โดยใช้ตู้ขนาดใหญ่ ใส่ผ้า 24-28 พับ (ผ้า 1 พับ = 20 กิโลกรัม)

ใช้เวลาทั้งหมด 10 นาทีต่อการล้างในแต่ละตู้

ใช้น้ำ 500 กิโลกรัม หรือ 6,000 ลิตร หรือ 12 ลิตรต่อกิโลกรัม

ผ้าจำนวน 500,000 หลา จะต้องเสียค่าไฟฟ้า 150,000 บาทต่อเดือน


รู้จัก "เส้นใยฝ้าย"

ฝ้าย เป็นวัตถุดิบสำคัญ โดยเฉพาะในวงการอุตสาหกรรมสิ่งทอจะนำมาใช้ในการผลิตเป็นเส้นด้าย และผืนผ้า ซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยโบราณถึงปัจจุบันและในอนาคต ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากฝ้ายนั้นมีมากมาย ซึ่งได้แปรรูปเป็นเครื่องนุ่งห่ม ของใช้และอื่นๆ ส่วนในอุตสาหรรมอื่นๆ ก็นำมาใช้เช่นกัน

ธรรมชาติของตัวใยฝ้ายมีคุณสมบัติแตกต่างจากใยสังเคราะห์อื่นๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้นมา กล่าวคือ เสื้อผ้าที่ผลิตจากใยฝ้ายล้วน จะมีคุณสมบัติที่ดีกว่าใยสังเคราะห์ในแง่ของการระบายความร้อนในร่างกายได้ดีเมื่ออยู่ในสภาวะอากาศร้อน และ ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายได้ดีเมื่ออยู่ในสภาพอากาศหนาวเย็น นอกจากนี้ หากเกิดอุบัติภัยเกี่ยวกับไฟ เช่น ไฟไหม้ ผู้สวมเสื้อที่ผลิตจากฝ้ายล้วนจะได้รับอันตรายน้อยกว่าผู้ที่สวมเสื้อที่ผลิตจากใยสังเคราะห์ คุณสมบัติพิเศษดังกล่าวทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากใยฝ้ายได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยมาโดยตลอด และยังไม่มีใยชนิดใดๆ ที่สามารถมาทดแทนใยฝ้ายนี้ได้จนถึงปัจจุบันนี้
"ผ้าไม่ฟอกย้อม"

กรีน ค๊อตตอน (ประเทศไทย) ขอขอบคุณในความร่วมมือเลือกใช้ผ้าฝ้ายไม่ฟอกย้อม ซึ่งมีส่วนช่วยอย่างสำคัญในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เราอาศัยอยู่รวมกัน ผ้าฝ้ายไม่ฟอกย้อม ช่วยลดปริมาณการใช้ทรัพยากร ป้องกันสภาพแวดล้อมและปลอดภัยต่อผู้ใช้ ซึ่งเป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อมโดยตรง

ผ้าฝ้ายไม่ฟอกย้อมดีอย่างไร?

ผ้าฝ้ายไม่ฟอกย้อมเป็นผ้าฝ้ายที่ได้จากการผลิตที่ไม่ผ่านขบวนการฟอกขาวด้วยสารประกอบคลอรีน ซึ่งการฟอกขาวด้วยสารประกอบดังกล่าวจะทำให้เกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซิน ที่เป็นอันตรายร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิต สารพิษไดออกไซซินนี้ เป็นสารประกอบที่เป็นพิษที่สุดเท่าที่มนุษย์สามารถผลิตขึ้นมาได้ ด้วยสัดส่วนเพียงเล็กน้อยในพันล้านส่วนของน้ำหนักตัวของสิ่งมีชีวิต จะทำให้สิ่งมีชีวิตนั้นๆ ตายได้ทันที ปริมาณตกค้างในร่างกายจะทำให้เกิดความผิดปกติของทารกในครรภ์ ความผิดปกติของการสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกาย และเป็นสารก่อมะเร็งที่มีพิษร้ายแรง ซึ่งสารพิษนี้จะไม่สามารถกำจัดได้ด้วยการแยกโดยวิธีกลโดยง่าย และการกำจัดจะต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง การทำลายสารใดออกซิน อาจทำลายได้โดยปล่อยให้สารใดออกซินได้รับสารแสงแดดที่มีความเข้มสูง แต่เมื่อสารนี้ตกค้างในดิน ฝุ่นละออง และเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิตแล้วจะอยู่ตัว และไม่อาจทำลายได้โดยง่าย การใช้ผ้าไม่ฟอกย้อมจึงมีส่วนช่วยป้องกันการเกิดสารพิษได้ออกซินที่เป็นพิษร้ายแรงนี้ได้


ผ้าไม่ย้อมสีช่วยรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างไร?

สีย้อมผ้ามีหลายชนิดและอาจแบ่งได้เป็นสองกลุ่มใหญ่ๆ คือ สีสังเคราะห์ และ สีธรรมชาติ

สีสังเคราะห์ส่วนใหญ่ได้มาจากผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี รวมทั้งถ่านหิน สีธรรมชาติได้มาจากพืชและสัตว์ จึงดูเหมือนว่าสีชนิดหลังจะปลอดภัยต่อสภาพแวดล้อม แต่การย้อมสีดังกล่าวให้ติดเส้นใยของผ้ายังต้องใช้สารเคมีหรือสารโลหะหนักบางชนิดช่วย

การใช้ผ้าไม่ย้อมสี จะช่วยป้องกันการปล่อยมลพิษทางน้ำได้อย่างมาก เนื่องจากสีหลายชนิดที่ใช้ย้อมผ้าไม่สามารถกำจัดได้โดยวิธีบำบัดน้ำเสียที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในขณะนี้ และการกำจัดให้ได้ผลจะต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงมาก ผู้ประกอบการหลายราย จึงปล่อยน้ำสีที่ใช้ในการย้อมผ้าลงสู่แหล่งน้ำโดยไม่มีการบำบัดอย่างเหมาะสม

ดังนั้นการเลือกผ้าไม่ย้อมสีจึงมีส่วนช่วยการลดมลพิษทางน้ำได้และยังช่วยลดการใช้น้ำและกำลังไฟฟ้าในขั้นตอนการยอมผ้าได้ยากมาก

ผ้าไม่ฟอกย้อมช่วยลดการเกิดฟอร์มาลดีไฮด์อย่างไร?

ผ้าที่ผ่านการฟอกย้อมจะถูกเคลือบเพื่อทำให้ผ้าคงตัวและไม่หดด้วยฟอร์มาลดีไฮด์เรซิน ผ้าที่เคลือบด้วยสารชนิดนี้จะอยู่ตัว ไม่ยับง่ายและสารนี้จะระเหยจากเนื้อผ้าอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะจะมีปริมาณการการระเหยมากตั้งแต่การจัดเก็บ ขนส่ง และจัดจำหน่าย ซึ่งถ้าได้รับปริมาณมากจะทำให้เกิดการอ่อนเพลีย นอนไม่หลับปวดศีรษะ และระคายเคืองต่อทางเดินหายใจและปัญหาอื่นๆ

การลดและงดการใช้ผ้าฟอกย้อมและทำให้อยู่ตัวด้วยสารประกอบฟอร์มาลดีไฮด์เรซิน จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดอาการดังกล่าวต่อผู้ประกอบการและต่อผู้ใช้ผ้านั้นนั้น และยังช่วยลดการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมในขั้นตอนการผลิตได้อีกด้วย

การเลือกใช้ผ้าไม่ฟอกย้อม จึงมีส่วนสำคัญในการช่วยป้องกันและลดเกิดมลพิษทั้งทางน้ำ และทางอากาศ รวมทั้งช่วยลดการใช้ทรัพยากรได้อย่างมาก กล่าวคือ ผ้าแต่ละพับที่ไม่มีการฟอกย้อม จะช่วยลดการใช้น้ำมากถึง 40,000 ลิตร และลดการใช้พลังงานได้ถึง 140 กิโลวัตต์/ชั่วโมง ดังนั้นท่านจะเป็นผู้หนึ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เมื่อท่านใช้ผ้าไม่ฟอกย้อม